Årsplan KH 2020-21

ÅRSPLAN

FOR

KLØVERHAGEN

FAMILIE –

BARNEHAGE

2020/2021

 

INNHOLDSFORTEGNELSE                            

                                                                                                                                 

INNLEDNING

 

 • Kort presentasjon av barnehagen / personalet   

 

RAMMEBETINGELSER

                  

 • Lovverk og planer………………………………………………………
 • Lov om barnehager…………………………… ……………………..
 • Rammeplan for barnehager                … ………………
 • Årsplan………………………………………………………………………..
 • Barnegruppa…………………………………… …………………………
 • Personalet…………………………………. ………………………………
 • Fysisk miljø ute og inne ………………………  ………………..
 • Møter, planleggingsdager ……………………………………….
 • Nærmiljø……………………………………………………………………..
 • Møter og planleggingsdager, fridager…………………..
 • Ø Økonomi……………………………………………………………………….        

 

PEDAGOGISK INNHOLD OG ORGANISERING

             

 • Barnehagens visjon og mål …………………………………..
 • Hovedmål………………………………………………………………….
 • Delmål...........................................................................
 • Sosial kompetanse………………………………………………….
 • Hverdagsaktiviteter……………………………………………..
 • Fagområder……………………………………………………………..
 • Tema ……..……………………………......................................
 • Dagsrytmen……………………………………………………………..
 • Merkedager og tradisjoner ………………         ………

Samarbeid

 

 • Med hjemmet / andre …………………………………………….
 • Foreldresamtaler/foreldremøter…………………………
 • Praktiske opplysninger…………………………………………….
 • Handlingsplan ved ulykker……………………………………….

 

 • Aktivitetsplan…………………………………………………………

 

INNLEDNING

 

 

Eva Maritha Stolp Olaussen               Inger E.B. Olaussen

Tlf. mobil 452 77 074                        Tlf. mobil 92024817

 

 

Åpningstider: Kløverhagen 7.30 – 16.30

 

Kort presentasjon av Kløverhagen familiebarnehage 1 og 2

Kløverhagen familiebarnehage 1 har vært drevet av Henriette E. Berntsen siden den åpnet første gang 01.03.02. Fra 1. august 2019 har Eva Maritha Stolp Olaussen tatt over driften.

Inger E.B. Olaussen starter opp i august 2006. Barnehagene er godkjent for opptil 8 hele plasser, med to voksne samt en førskolelærer i ca. 30 % stilling, innleid fra Lørenskog kommune.

 

Hva er en familiebarnehage?

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem eller andre godkjente lokaler. Disse må være godkjente av kommunen, helsesøster og brannvesen.

Det daglige arbeidet med barna utføres av eierne. Eierne får veiledning og oppfølging av en førskolelærer, som også er pedagogisk leder for driften.

En familiebarnehage består vanligvis av en eller flere grupper. Hver assistent kan ha ansvar for inntil 5 barn, avhengig av barnas alder. Kommunen har ansvar for godkjenning og tilsyn med familiebarnehage

 

Årsplanen

Årsplanen til Kløverhagen familiebarnehage er kommet frem ved et samarbeid mellom eier/assistent Eva, Inger og veileder Ann Kristin Halvorsen.

Planen viser hva vi ønsker å legge vekt på med familiebarnehagen og hvordan vi vil drive den. Rammeplanen for barnehager er retningsgivende for årsplanen.

 

 

RAMMEBETINGELSER

 

Lovverk og planer

 

Lov om barnehager

Alle barnehager skal drives i henhold til ” Lov om barnehager av 5. mai 1995 ” og ”Rammeplan for barnehager av 1. august 2017.”

 

Barnehagens formålsbestemmelse § 1;

 

”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. ”

 

Rammeplan for barnehager

Barne- og familiedepartementet har fastsatt en rammeplan for barnehagens innhold. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å jobbe etter i planlegging, gjennomføring og vurdering i barnehagens innhold.

Det er en forutsetning at rammeplanen tilpasses forholdene rundt barnehagen, i dette tilfelle en familiebarnehage og ikke en ordinær barnehage.

Ny rammeplan trådte i kraft 1. august 2017.

Rammeplan for barnehager er en forskrift til barnehageloven. Planen ble revidert i 2017. Den gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Den pålegger hver enkelt barnehage å lage en årsplan, samt ha et samarbeidsutvalg bestående av eier, personal og to foreldrerepresentanter. Målet med rammeplanen er å gi personal og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter. Rammeplanen kan leses på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

 

ÅRSPLAN

For alle offentlige godkjente barnehager kreves det en årsplan.

Årsplanen skal:

 

 1. Være et dokument som sikrer brukerne en viss kvalitet.
 2. Være et dokument som gir kommunen kontrollmulighet.
 3. Gi en presentasjon av barnehagen.
 4. Gi en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom året.
 5. Være et redskap for planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeidet.
 6. Sikre målrettet arbeid.
 7. Forevises barnehagens styre.

Barnegruppene 2020-21

Kløverhagen 1:

Malsore                 født 2018

Besa                     født 2020

Edvin                    født 2020

Ciara                     født 2020

 

Kløverhagen 2:

Leah                     født 2018

Markus                 født 2019

Nikolas                 født 2019

Henrik Johan        født 2019

 

Barnegruppa kan endre seg i løpet av året.

 

Personalet

Barnehagen har følgende personale:

Familiebarnehage – assistent/ eier av Kløverhagen familiebarnehage 1 er Eva Maritha Stolp Olaussen

Personalet:

Eva er 30 år, to barn på 5 og 3 år. Har jobbet i familiebarnehage i mange år, vært avdelingsleder på Idretts-SFO i 5 år. Hun har vært fotballtrener for Kurland jenter 01-02 i 2 år, og sonetrener for to jentelag i 2015. Liker å leke, være med barna, spre gleder og være ute. 

 

Familiebarnehage – assistent/eier av Kløverhagen familiebarnehage 2 er Inger E.B. Olaussen. Inger er 67 år, har to barn på 34 og 30 år. Hun har drevet med barn og ungdom i 18 år. Vært leder av minigruppa i Lørenskog IF (fotball). Også sittet i styret LIF i to år, ett år som nestleder og et år som styremedlem. Inger er glad i strikking noe alle ser resultat av. Jobbet som vikar i Kløverhagen 1. Inger er opptatt av at voksne skal engasjere seg i barns lek.

 

Kommende barnehageår er det knyttet en pedagogiske veileder til Kløverhagen familiebarnehage; Ann Kristin Halvorsen.

Veilederen er på besøk en gang i uken, fra 8.30-16.00 hvor det bl.a. gis veiledning på samling, lek og barns utvikling. Deltagelse i foreldresamtaler, personalmøter og foreldremøter og kontinuerlig evaluering av driften sammen med eierne av familiebarnehagen.

 

 

Fysisk miljø ute/inne

Kløverhagen familiebarnehage har tilhold i en enebolig på Finstad, men er godkjent to steder:

I underetasjen i Kløverveien 48, hvor vi oppholder oss mest.

Den ligger innerst i en stille og rolig blindvei. Barnehagen har tilgang til flere nærliggende lekeplasser, og har masse gode turmuligheter rett utenfor døra. Vi får bruke hele hagen hvor vi har sandkasse og bord, samt masse leker.

Samtlige rom i Kløverveien 48 er godkjente og brukes til lek, bord aktiviteter, og soving.

Ingers hjem i Finstadsletta 31, er også godkjent. Her er vi og griller, leker inne/ute. Barnehagene er godt utstyrte med leker og aktivitetsmateriell som passer til ulik alder og kjønn.

 

Nærmiljø

Barnehagen ligger nære skog og mark og bondegårder i gangavstand, også for små ben. Det er også kort vei til butikk, Lørenskog hus med bibliotek, kino, teater og offentlige transportmidler.

Rundt omkring oss finner vi mange ulike lekeplasser. Nesten hver dag tar vi turen til en eller flere av disse, og utforsker/leker i natur og terreng.

 

Møter og planleggingsdager

Personalmøter: Møtene er generelt i samarbeid med andre familiebarnehager i Lørenskog, og har relevante kurs med tema førstehjelp hvert andre år, brannvern, og tema som utarbeides i samarbeid med veiledere.

 

Planleggingsdager: Barnehagen vil i likhet med de kommunale barnehagene avholde fem planleggingsdager pr. barnehage - år. Barnehagen er da stengt.

Disse dagene blir benyttet med veileder og ev. andre assistenter / eiere til læring, utvikling, kurs og planarbeid med mer. To er felles for alle familiebarnehagene.

 

 

PEDAGOGISK INNHOLD OG ORGANISERING

Barnehagens visjon og mål

 

VISJON: VI ØNSKER AT BARNET HAR TRO PÅ SEG SELV, SIN EGEN VERDI OG UTVIKLER EVNEN TIL GODE RELASJONER OG VARIG VENNSKAP.

 

HOVEDMÅL: Vi ønsker et miljø der trygghet er grunnleggende. Trygghet er grunnleggende for all utvikling.  

Trygghet: De fleste pedagogiske teorier hevder at trygghet er grunnleggende for at barnet skal utvikles på best mulig måte, både fysisk og sosialt. Vi vil få trygge barn ved å ha faste rammer, og ikke ha så mange regler, men få og synlige. En stabil barne – og voksengruppe er med på å skape trygghet.

 

 

Omsorg:

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Som det står i Rammeplanen skal personalet sørge for:

 • ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile
 • legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre
 • sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen
 • møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn
 • være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet
 • støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg
 • bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.

 

Danning:

Danning omhandler hvordan barna blir formet til et menneske. Barnehagen skal støtte barna til å forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverden, og gjennom dette dannes de både til selvstendige og deltagende individer. For å oppnå dette skal barnehagen:

 • Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse
 • Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltagelse i fellesskapet.
 • Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet
 • Legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger

 

 

Læring

I følge rammeplanen skal barna i barnehagen oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.

 • De voksne må være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter.
 • Støtte og berike barnas initiativ, undring og nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner.

 

Positivt selvbilde:

Det er viktig for barnets utvikling at barnet har tro på seg selv. Vi vil hjelpe barna til å tro på seg selv ved at vi tror på dem, og er flinke til å gi barna ros, og oppmuntring, vise at de er viktige og at vi liker å være sammen med dem.

 

Lek:

Lekens betydning er at den først og fremst gir glede. Leken er også barnets måte å løse problemer på, og barna kan gjennom leken bearbeide opplevelser i hverdagen.

Leken er utviklende i seg selv og er styrkende for den sosiale kompetansen.

Tid nok for lek er et grunnprinsipp i Kløverhagen familiebarnehage.

I løpet av en barnehagedag vil barnas lek bli avbrutt flere ganger, vi skal rydde, spise, gå ut, gå inn eller ha andre aktiviteter. Som en følge av dette vil vi ”lempe” på dagsrytmen og stille mindre og færre krav til det og ”måtte” ha organiserte aktiviteter. Dette betyr i praksis at vi ønsker å være fleksible i forhold til fastlagte aktiviteter og dagsrytmen. 

 

Barns medvirkning:

Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for å oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet (Rammeplanen s. 27).

For å få til dette med de minste barna må de voksne observere og følge barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer og individuelle behov.

Dette kan være for eksempel hva slags mat vi serverer, hvilke sanger og eventyr vi har i samlingsstund, hvilke temaer vi jobber med hver måned, hvor går på turer og hva slags leker vi har fremme til enhver tid.  

 

Delmål for KLØVERHAGEN

 

K unnskap; vi ønsker å gi barnet kunnskap gjennom fordypning av tema i forming, bruke sansene og gi barnet gode og varierte opplevelser.

 

L ek er også barnets arbeid; gjennom leken bearbeider barnet inntrykk og opplevelser. Vi vil gi barna god tid til lek og legge til rette med ulike leker tilpasset barnets modenhet og alder.

 

Ønsker at voksne er gode modeller, gi støtte når det er behov for det og vise alternative løsninger.

 

Vennskap; vi ønsker at barnet skal lære koden med ” å knytte vennskapsbånd ”. Vennskap gir glede, trygghet og er en viktig del av den sosiale kompetansen.

 

E ngasjement; vi er engasjerte voksne som er aktive med barnet dvs. er gode rollemodeller, lytter aktivt til barnets behov og ønsker, og tar del i barnets aktiviteter og lek på barnets premisser.

 

R espekt; vi ønsker at barnet skal ha respekt for seg selv og andre, har tro på sin egen verdi og andre barns verdi. Lære seg å lytte og vente på tur, lære å forstå / godta at vi er ulike og verdien av dette.

 

H jemlig trygghet; familiebarnehagen er en liten enhet som i seg selv er en trygghet og ved at den er i hjemmet har en egen sjarm og hjemlig varme.

 

A ktiviteter; vi er en aktiv barnehage på barnets premisser med varierte opplevelser og aktiviteter, turer og utfoldelse i frilek.

 

G lade barn; vi bruker humor i hverdagen, ”tøys/tull”, smil, latter, og moro der vi voksne er gode rollemodeller.

 

E nergi; vi tilrettelegger for fri utfoldelse og fysisk aktivitet gjennom gymaktiviteter, turer, lek ute, sangleker osv. Barnet vil utvikle god kroppsbeherskelse, god grov/finmotoriske ferdigheter og en positiv selvoppfatning.

 

N ærhet; den voksne er der for barnet i alle situasjoner med nærhet, kos og trøst.

 

 

Sosial kompetanse

 

Sosial kompetanse – en definisjon: Sosial kompetanse står for de ressurser som gjør det mulig for barnet å møte utfordringer i samspillsituasjoner, samtidig som barnet ivaretar et godt selvbilde og unngår å skade andre.

Sosial kompetanse kan helt enkelt betegnes som samspillkompetanse – altså kunsten å omgå andre.

Barna trenger visse grunnleggende ferdigheter som for eksempel å gi, ta, vente på tur, tålmodighet og engasjement for å kunne fungere i samspill med andre barn og voksne. Den beste måten å utvikle den sosiale kompetanse er gjennom lek med barn og voksne. Leken vil derfor være en viktig del av hverdagen.

Leken er den viktigste arena for sosial læring og nettopp i samspill med hverandre får barna erfaringer som er helt sentrale for deres utvikling av sosial kompetanse.

Barn har ulik evne til ”å lese” den sosiale situasjonen og innrette sin egen atferd etter utviklingen i det samspillet som pågår. For eksempel kan ønsket om å få delta i en gruppe barns lek kreve at barnet handler på en måte som harmonerer med de aktivitetene som allerede er i gang. Disse ferdighetene kan en god barnegruppe gi den enkelte. Men det krever målrettet og langsiktig arbeid fra de voksnes side hvis gruppa skal fungere positivt for alle barna.

 

 

Det betyr at vi voksne må:

 • Være aktivt til stede
 • Se, være oppmerksomme og bry oss om
 • Evne til å gå inn og bidra når barn trenger hjelp
 • Evne til innlevelse
 • Være i stand til å justere egen atferd ved klare tilbakemeldinger fra barna
 • Arbeide for å skape en positiv og trygg atmosfære
 • Være tydelige og ekte i kommunikasjonen med barna
 • Arbeide for å utvikle gjensidighet og respekt mellom barn og voksne

 

Hverdagsaktiviteter:

Hverdagsrutiner og omsorg opptar mye av dagen vår og det er viktig å være oppmerksom på all den glede og læring disse daglige opplevelsene gir barnet.

Gjennom bevisst og planlagt bruk av rutinesituasjoner tilegner barna seg normer, regler, gode vaner og blir selvstendige og sosialt kompetente.

Vi arbeider målrettet og bevisst med de ulike hverdagsaktivitetene.

 

AKTIVITET

MÅL

METODE (hvordan)

Bleieskift, toalett

 • Velværefølelse
 • Individuell oppmerksomhet, nærhet, trygghet
 • Oppøve kontroll over blære/tarm
 • Skape en trygg og god atmosfære
 • Individuell oppmerksomhet: smil, øyekontakt, samtale
 • Samarbeide med foreldre om når det er tid for å slutte med bleier

Håndvask

 

 • Bli ren
 • Lære god hygiene
 • Vente på tur
 • Vask før og evt. etter måltid og i forb. med toalettbesøk
 • Legge til rette (krakk å stå på) såpedispenser tørkepapir Lære barna vasketeknikk

Måltid

 • Bli mett og utørst
 • Ha en rolig og hyggelig stund
 • Lære god bordskikk
 • Barna kan hjelpe til å dekke på,
 • La barna selv velge mengde og hva de vil spise – innen visse grenser.
 • Vi sitter ved bordet til alle er ferdige

Lek, aktivitet

Inne/ute

 • Kjenne gleden ved å leke
 • Øke lekekompetansen hos barna
 • Gjennom leken få utvikle seg på alle plan (samspill, språk, fantasi, motorikk)
 • Det er satt av nok tid til frilek
 • Det finnes materiell som stimulerer fantasi og lekeglede
 • Voksne er til stede som støttende, med respekt for leken og hjelper til der det vurderes som nødvendig

Hvile

 • Barnet får dekket behov for ro og hvile
 • Tilrettelegge med rolige omgivelser, smokker, bamser og lignende
 • Samarbeide med foreldre om hvordan og hvor lenge barnet skal sove / hvile.
 • Alle barn som sover ute ligger fastspent i sele, trygghet er viktig.

Rydding

 • Få det ryddig og oversiktlig
 • Utvikle ordenssans hos barn og voksne
 • Kjenne glede over samarbeid og resultat
 • Faste rutiner og tidspunkt for rydding
 • Gode systemer (hver ting sin plass)

 

Av- og påkledning

 • Oppøve selvstendighet, ”klare selv”
 • Alle får nødvendig hjelp
 • Nærhet/kontakt hvert barn
 • Forberede (snakke om vær og klær)
 • Alle barna har egen plass og det skal være orden og oversiktlig
 • Ros, oppmuntring, realistiske krav

 

Fagområder i barnehagen

 

Fagområder er læringsfelt som skal prege arbeidet i barnehagen og det skal flettes inn i hverdagen. Fra 01.08.2017 kom det ut en ny og revidert utgave av rammeplan for barnehager, og det er denne planen årsplanen baserer seg på.

 

Fagområdene er:

 1. Kommunikasjon, språk og tekst
 2. Kropp, bevegelse og helse
 3. Kunst, kultur og kreativitet
 4. Natur, miljø og teknikk
 5. Etikk, religion og filosofi
 6. Nærmiljø og samfunn
 7. Antall, rom og form

 

 1. Kommunikasjon, språk og tekst

Familiebarnehagens tiltak:

 • Gi barna tid til å fortelle
 • Den voksne snakker tydelig i hele setninger
 • Den voksen møter blikket til barnet og omvendt
 • Samtaler med barna både i gruppa og enkeltvis
 • Høytlesing, rim, regler, sangleker
 • Barna leker med tall og bokstaver/ord ut fra egne premisser
 • Låne bøker på biblioteket og ha bøker tilgjengelig i barnehagen

 

 

2. Kropp, bevegelse mat og helse

Familiebarnehagens tiltak:

 • Lek og turer i hagen utenfor barnehagen, turer i skogen på Finstad, lek i akebakken.
 • Aktivitetsdag sammen med de andre familiebarnehagen i kommunen.
 • Dans og bevegelse med og uten musikk
 • Oppøve finmotorikken gjennom tegning, pusling, puttekasser
 • Vi jobber for at dagen skal inneholde mosjon, hvile, lek og unngå unødvendig støy
 • Gi barna grunnleggende kunnskap om egen kropp og helse gjennom bøker, sanger samtale i samlinger og i hverdagssituasjonene

 

 

3. Kunst, kultur og kreativitet

Familiebarnehagens tiltak:

 • Få erfaring med ulikt formingsmateriale gjennom tegning, maling, forming i plastilina og lignende
 • Sang, dans og musikk i hverdagen, samlinger med instrumenter

 

4. Natur, miljø og teknologi

Familiebarnehagens tiltak:

 • Lek ute
 • Turer i skogen og besøk på bondegård
 • Oppøve nysgjerrighet til dyr og insekter
 • Årstidenes skiftning, trærne som vokser og forandrer seg
 • Lære barna respekt for naturen gjennom gode opplevelser
 • Bruk av naturmateriale i forming og lek
 • Lek med sand, vann, snø, is

 

 

5. Etikk, religion og filosofi

Familiebarnehagens tiltak:

 • Markere de kristne høytider som jul, påske på tradisjonelt vis
 • Vise respekt for seg selv og andre, høflighet og toleranse
 • Undre seg sammen med barna om livets små og store spørsmål
 • Respekt for naturen

 

 

6. Nærmiljø og samfunn

Familiebarnehagens tiltak:

 • Turer til lekeplasser i nærheten av barnehagen
 • Handle på butikken, poste brev postkontoret, Losby/4H besøksgård
 • Observere trærne året rundt, hva skjer i de ulike årstider.

 

 

7. Antall, rom og form

Familiebarnehagens tiltak:

 • Leke med tall, form og mønster
 • Samtale om størst, minst, øverst, nederst. Gi mulighet for gode matematiske begreper 

 

 

Barnehagens digitale praksis

Digitale verktøy brukes med omhu, og er ikke en dominerende arbeidsmåte hos oss. Rammeplanen pålegger oss imidlertid å introdusere barna for digitale verktøy, og vi vil bruke det på følgende måter:

 • Høre på sanger og eventyr
 • Leke med språket gjennom for eksempel dyrelotto
 • Søke på bilder og informasjon om temaet vi har

  

Tema for 2020/21

Årets satsingsområder er Torbjørn Egner med hovedfokus på Hakkebakke-skogen og naturens skiftninger. Disse temaene skal være en rød tråd gjennom hele året.

Eventyr er et tema som fenger de minste barna. Vi har tidligere erfart at Hakkebakkeskogen engasjerer denne aldersgruppa, og ønsker å ta utgangspunkt i denne historien. I utviklingen av språket er eventyr, sang og lek naturlig og spennende å starte med.  Dyrene i Hakkebakkeskogen gir også læring om empati og medfølelse.

Temaene vil gå igjen i sanger, dikt, rim, regler, eventyr, bøker osv gjennom hele året.

 

 

Ord som gror:

Felles satsningsområdene for alle barnehagene i Lørenskog er "Ord som gror. Lek og Lær". Målet med prosjektet er å styrke barns språk og begrepsutvikling. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. De voksne er viktige som språklige forbilder, og samtaler, høytlesing, rim, regler, dikt og sanger vil være viktige sider i barnehagens innhold. Vi skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel (fra Rammeplanen for barnehager).

 

 

Sang og musikk

Sang er daglig i bruk i vår barnehage. Vi synger ikke bare i samlinger, men også når vi går tur, ser en blomst vi kan en sang om, eller når vi leker.

Rytme og melodi er to av musikkens elementer, og begge er i stor grad med på å danne grunnlag for språkutvikling hos barn.

Musikk er også i seg selv lystbetont, og gir stor glede til både voksne og barn.

 

 

Dagsrytmen i Kløverhagen familiebarnehage

 

Barnehagens åpningstid er 07. 30 – 16.30

 

Dette er vår ca. dagsrytme som er et utgangspunkt for dagen.

 

 

07.30 Barnehagen åpner

 

08.00 Frokost

 

08.45 Lek og aktiviteter.

 

09.30 Vi går på tur eller fortsetter med aktiviteter inne.

 

11.15 Lunsj.

 

12.00 Da sover alle

 

13.30. Lek inne eller ute.

 

14.30. Frukt eller yoghurt .

 

15.00. Frilek

 

16.30. Barnehagen stenger       

 

 

De som skal spise frokost i barnehagen skal være her innen kl 08.00.

Barnet skal ha med mat og drikke hver dag til frokost. 

 

Merkedager og tradisjoner

Fødselsdager: Vi feirer alle som har bursdag. De blir dagens midtpunkt og får krone som vi lager, synger bursdagsangen. Foreldrene tar med noe godt å spise.

Ta med det barnet syntes er godt.

 

Jul: Juleaktiviteter, baking, sang og eventyr relatert til jul.

 

Nissefest: Vi har nissefest og alle kler seg ut som nisser. Det serveres grøt til de som liker og saft til drikke denne dagen.

 

Karneval: Vi kler oss ut i barnehagen. Vi danser og leker, og kanskje blir det «noe sprøtt» å spise.

 

Påske: Vi lager påskepynt og samtaler om kyllinger og påskefargen vil stå i fokus.

”Gul fest” med barna.

 

17. mai: Samtaler om at Norge har bursdag. Vi har egen 17.mai feiring i barnehagen, med pølser og is, barna har med tuter og flagg.

 

Sommeravslutning: En koselig avslutning med barna først på dagen, og foreldrekaffe og kake senere på dagen.

  

SAMARBEID

Daglig kontakt med hjemmet

Den viktigste kontakten vil foregår ved levering og henting av barna der en gir informasjon om ting som skal skje eller har skjedd i løpet av dagen. Personalet er bevisste på at en ikke diskuterer sensitive ting  «over hodet» på barna.

Beskjeder og spørsmål, ta kontakt på telefon, send gjerne en SMS. Vi svarer så fort vi kan.

 

Foreldresamtaler

Familiebarnehagen er en liten enhet og kontakten mellom foreldre og assistent / eier blir derfor veldig nær. Samtaler avtales på forhånd, og foreldrene får et eget skjema over tema som skal diskuteres. Denne holdes en gang pr. år eller etter behov. Veileder deltar også på møtene. Ellers er formålet med samtalen å

formidle og få informasjon om barnet, og ta opp ting dere og vi lurer på.

 

Foreldremøter

Assistent / eier og førskolelærer arrangerer foreldremøte en gang pr. barnehageår eller etter behov. Møtet er i hovedsak et informasjons- og kontaktmøte mellom barnehagen og foreldrene. Her diskuteres årsplanen, og vi tar opp praktiske og generelle spørsmål som gjelder barna.

 

Samarbeid med andre

Kløverhagen fam.barnehage samarbeider med andre familiebarnehager i nærheten.

 

Helsestasjonen

Familiebarnehagen er under tilsyn av helsesøster på helsestasjon.

 

PPK

Pedagogisk Psykologisk Rådgivningskontor, Solheimveien 91, 1471 Skårer,

tlf.67 92 96 88. Det tas ikke kontakt uten samtykke fra foreldre.

 

FPH – forebyggende psykisk helse for barn og unge.
Her kan foreldre få veiledning i forhold til at de opplever at barnet har søvnvansker, at barnet er urolig, sint eller spesielt engstelig. Noen er usikre på om barnet utvikler seg normalt i forhold til det motoriske, språk eller sosialt. Man kan og få hjelp her hvis man som mor sliter med svangerskapsdepresjon. De kan kontaktes på telefon 67 20 16 40 tirsdag og torsdag kl 12.00-15.00, via mail eller gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Mer info finnes på:  https://www.lorenskog.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=2829&AId=309&eid=456

Lørenskog Kommune

Barnehagen har en avtale med Lørenskog kommune om kjøp av veiledertjeneste.

Kommunen har ansvaret for godkjenning av familiebarnehagen og får tilsendt årsplanen og intern - kontrollskjema hvert halvår. I tillegg er det andre skjema som årsregnskapet og årsmeldingen. Det er jevnlige møter på rådhuset mellom skole- og oppveksttjenesten, veileder og familiebarnehage – assistent/ eier.

 

 

Praktiske opplysninger

 

Informasjon og beskjeder til foreldrene legges i sekken til barna eller sendes på SMS.

Månedsplan henges på tavla i barnehagen, samt sendes på mail og legges på Facebok-gruppa. Planen gir en god oversikt over barnets aktiviteter og hvordan vi arbeider med våre mål fra årsplanen.

 

 

Åpningstider

Familiebarnehagen er åpen fra kl 7.30 – 16.30

Ved for sen henting av barnet dvs. etter kl. 16.30 skal det betales kr. 500 til eier for hver påbegynte halvtime.

 

(det vises forøvrig til barnehagens vedtekter)

 

Handlingsplan ved ulykke

 

 • Sjekk barnets tilstand
 • Ringe 113 for hjelp
 • Ringe og informere foreldre
 • Bli hos barnet
 • Følge i ambulansen hvis ulykken skjer på tur, for da er det alltid to voksne
 • Ringe de andre foreldrene om ulykken
 • Roe de andre barna og la de snakke ut om det som har skjedd
 • Få tilbakemelding om barnets tilstand                                                            

                                                                       

 

                               AKTIVITETSPLAN 2020/21

 

August

Tilvenning

 

 

 • Oppstart for de ”gamle” barna
 • Bli kjent med nye barn og foreldre

 

September

 

 

Torbjørn Egner

Hakkebakkeskogen

 

 

 

 

 • Synger sanger, ser i bøker, lager formingsaktiviteter

Oktober

Torbjørn Egner

Høsten kommer

Hakkebakkeskogen

 

 • Klatremus og reven i skogen
 • Bruke sansene våre
 • Naturens skiftninger, bladene faller ned
 • Lager høstbilde
 • Planleggingsdag 30. oktober

 

November

Torbjørn Egner

Hakkebakkeskogen

 • Synger sanger, ser i bøker, lager formingsaktiviteter

 

 

Desember

Advent

Juleforberedelser

     

 • Synger julesanger
 • Lager julehemligheter
 • Julefortellinger
 • Nissefest
 • Onsdag 23. siste dag før juleferien. Vi stenger kl 12.

Januar

 

 

 

Jungelmåned

      

 • Historien «Apestreker»
 • Vi har sanseverksted

 

Februar

Jungelmåned

 

 • Historien «Apestreker»
 • Karneval

Farger og musikk

Utkledning 

 • Fastelavensboller
 • Planleggingsdag 26.februar

 

Mars

Våren

        

 

 • Vi ser etter vårtegn. Vi ser etter fugler, blomster og insekter
 • Vi lager sanseverksted
 • Lage et vårbilde

April

Påske

 

   

 • Vi lager påskepynt
 • Gul fest 3. april
 • Påskeferie fra mandag 29. mars.-tom 5. april
 • 6. april felles planleggingsdag for barnehagene

 

Mai

17. mai-forberedelser

    

 • Vi forbereder oss til 17.mai. Vi feirer 17.mai 18.mai, ta med flagg etc.
 • Planleggingsdag 14. mai

 

Juni

Sommeren kommer

 

  

 

 • Vannlek
 • Sommerlek
 • Onsdag 30. juni er siste dag før ferien
 • Planleggingsdag 4. juni.

Juli

Sol og sommer, is og bading

         

 • Feriestengt hele mnd.

2. august er første barnehagedag etter ferien