Vedtekter Januar 2021

VEDTEKTER FOR KLØVERHAGEN FAMILIEBARNEHAGE 1 OG 2.

 

Kløverhagen familiebarnehage 1 og 2 er to familiebarnehager med plass til 8 barn i alderen    1 til 3 år.

Familiebarnehagene er opprettet i følgende hjem: Kløverveien 48, og Finstadsletta 31,

1475 Finstadjordet. Til daglig er vi sammen i Kløverveien 48.

Eierne av familiebarnehagene er: Eva Maritha Olaussen og Inger E.B. Olaussen som er administrative og økonomiske ansvarlige for driften.

Som pedagogisk ansvarlig er det ansatt en barnehagelærer som er her en gang pr uke i 7.40 timer.

Foreldrene forplikter å holde seg informert og å følge barnehagens regler og vedtekter.

 

1. FORMÅL:

Kløverhagen familiebarnehage 1 og 2 vil til enhver tid bli drevet i samsvar med gjeldende lov og forskrifter i barnehageloven. I barnehageloven står det bl.a. ”Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.”

2. INTERNKONTROLL

Barnehagen følger tilsynsmyndighetenes krav om internkontroll.

Barnehagen har en egen perm med, Helse, Miljø og sikkerhetsmateriell. Barnehagen er pålagt og fylle ut barnehage tilsynsrapport hvert år. Skjema returneres kommunen.

Familiebarnehagene er godkjent av Lørenskog Kommune og er under tilsyn av Lørenskog kommune.

Barnehagen skal i h.h.t barnehagelovens §21-23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til Sosial- og barneverntjenesten. Eier har fremlagt vandelsattest.

3. BARNEHAGENS OPPHOLDSAREAL

Vi har en underetasje på 45 kvm. med oppholdsrom, kjøkken, lekerom. Oppholdsrommet blir brukt til spising og andre bordaktiviteter og selvfølgelig lek.

Ute disponerer barnehagen hage med sandkasse og lekeapparater.

I tillegg er hjemmet til Inger er godkjent. Der har vi leker og uteområde, hvor det er bilfritt.

 

4. BARNEHAGENS STYRE OG FORELDRERÅD

Barnehagen følger bestemmelsene i lov om barnehager.

Foreldrerådet velger en representant til styret for et barnehageår av gangen. Eierne og førskolelærer er faste styrerepresentanter.

5. ÅRSPLAN

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av familiebarnehagen utarbeides for et år av gangen og legges frem for styret til behandling og i foreldrerådet til orientering.

6. FORSIKRING

Barna er forsikret gjennom Sparebank 1 sin ulykkesforsikring den tiden de er i barnehagen.

7. VEDTEKTENES VARIGHET

Vedtektene er fastsatt av eierne og varer til nye vedtekter eventuelt blir utarbeidet. Kopi av de til enhver tids gjeldene vedtekter, sendes skole- og oppveksttjeneste i kommunen.

8. ÅPNINGSTID/FERIER

Barnehagene er åpne fra mandag til fredag fra kl.07.30 til 16.30.

BÅDE FORELDRE OG BARN SKAL HA FORLATT BARNEHAGEN INNEN   KL. 16.30.

DET ER ET GEBYR PÅ KR. 500,- PÅ HVER PÅBEGYNTE HALVTIME VED FOR SEN HENTING.

Dersom barnet blir hentet av andre enn foreldrene må daglig leder informeres om dette på forhånd. Vi kan ikke levere barnet til andre uten foreldrenes tillatelse.

Barnehagene er stengt på helligdager og 5 planleggingsdager. En av planleggingsdagene legges til lille julaften. Det gis beskjed i god tid på månedsplan vedr. de andre planleggingsdagene. Vi har i tillegg til lille julaften stengt i romjulen. Vi er stengt mandag, tirsdag, onsdag i påskeuken.  Ferie er juli måned. Ved forandring se årsplan 

Juli måned er stengt og betalingsfri.

9. UTSTYR

BARNET MÅ HA TILGJENGELIG TØY HVER DAG:

 • Klær og fottøy som passer værforholdene
 • Ekstra skift
 • Bleier og våtservietter
 • Voksipose til de minste barna
 • Eventuelt annet nødvendig utstyr
 • Barnehagen stiller med en del leker og disse kan ikke tas med hjem av barna. Dersom de tar med egne leker må de kunne benyttes av alle de andre barna i tiden de er i barnehagen. Skulle lekene bli skadet erstattes de ikke av barnehagen.
 • HUSK Å MERKE ALLE KLÆR/SKO MED NAVN

 

10. MÅLTIDER

Barnet skal ha med seg ferdig tilberedt mat til frokost. Vi serverer vann som tørstedrikk.

Frokost er mellom 08.00 og 08.30. Kommer barnet etter 08.30 skal det ha spist hjemme.

Vi serverer lunsj hver dag. Den består av brødskiver og knekkebrød med variert pålegg. Dersom barnet spiser grøt/middagsglass, må foreldrene selv ta med dette.

To ganger pr uke får barna ett varmt måltid.

Frukt eller lignende får de hver dag.

Dersom spesielle typer mat ønskes må barnet ha dette med seg og så lenge det er behov for det. (med tanke på allergier eller andre trosretninger)

 

11. SYKDOM

Barnet blir sendt hjem hvis de har feber eller når almenntilstanden deres tilsier at de har det bedre hjemme.Feks er slapp, sløv, ikke leker, spiser og drikker osv.

I 2013 kom det nye retningslinjer fra folkehelseinstituttet som vi forholder oss til (https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/)

Barnet skal holdes hjemme ved smittsomme sykdommer som for eksempel oppkast, diaré, øyekatarr og feber. Samme regel gjelder om det skulle komme noen pandemier. Dette gjelder også hvis flere familiemedlemmer er smittet, dette gjelder spesielt oppkast/diare som er veldig smittsomt.

Barnet skal ikke komme i barnehagen hvis:

 • Barnet har hatt feber/syk av noe slag i løpet av kvelden/natta. Barnet skal holdes hjemme en dag uten feber/syk.
 • Øyekatarr ønsker vi at symptomer er borte, da dette er veldig smittsomt. Det avtales med lege om behandling er nødvendig.
 • Ved diaré/oppkast holdes barnet hjemme i 48 timer
 • Barnet skal ikke forhindre gruppen i å gjøre de hverdagslige rutinene pga sykdom.

Sykdom hos en av de daglige lederne eller deres barn kan forekomme. Vi har da noen faste vikarer eller benytter oss av vikarbyrå for å unngå å stenge.

Ved fravær hos leder utover 5 enkelt dager, tilbakebetales kr. 161,50 pr barn (gjeldende oppholdbetaling /20 arbeidsdager), det taes hensyn til søskenmoderasjon. Med andre ord eier kan være hjemme i 5 dager pr. barnehageår, uten å måtte tilbakebetale dette, vi forsøker selvfølgelig å få tak i en vikar.

 

12. FRAVÆR

Man skal alltid gi beskjed om barnet ikke kommer i barnehagen eller at det kommer senere eller hentes før kjernetiden. Det er viktig slik at vi får planlagt dagene med aktiviteter og turer.  DETTE MÅ GJØRES FØR Kl. 08.30

KJERNETID ER FRA 09.30 – 14.00

Er det noe dere lurer på, send gjerne en SMS, så svarer vi så fort vi kan, Håper på forståelse på at vi også ønsker å ha fri i helgene/feriene, derfor ønsker vi begrenset bruk avtelefon i dette tidsrom.

 

13. BETALING

Kløverhagen familiebarnehage følger de kommunale satsene for foreldrebetaling.

Barnehagen følger kommunens satser vedr. søskenmoderasjon.

Kostpenger på kr 300.- pr. mnd. kommer i tillegg.

Foreldrebetalingen skal være forskuddsvis innbetalt innen den 25. i hver måned. Vi sender ikke ut faktura.

Barnehagen tilbyr inntektsgradert oppholdsbetaling. Dette må hver enkelt søke om innen                         15. juni hvert år. Dette gjøres elektronisk på kommunens hjemmeside:

 https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/barn-og-                                                                                          familie/barnehage/informasjon-om-foreldrebetaling.43067.aspx

 

GRUPPE 1: Eva Maritha Olaussen SETTES INN PÅ KONTO 18131069444 SPAREBANK 1

GRUPPE 2: Inger E.B. Olaussen SETTES INN PÅ KONTO 910035 01715 STOREBRAND BANK

Plassen må betales selv om plassen ikke benyttes.

Ved gjentatte manglende betaling gjennom to måneder kan plassen sier opp av eier. Familien mister plassen med en måneds varsel

 

14. OPPTAK OG OPPSIGELSE

Opptakskretsen er først og fremst Lørenskog Kommune. Tildelingen av plass skjer elektronisk. Eierne foretar opptak i h.h.t. regler i Lov om barnehager. Barnehageplassene tildeles frem til 30.juni, det året som barnet fyller 3 år. Om 2 åringen slutter til sommeren er siste barnehagedag når barnehagen tar sommerferie.

 

Følgende kriterier legges til grunn ved hovedopptaket:

 1. De som kommer under §13 i Barnehageloven
 2. Barnets alder og gruppesammensetning
 3. Søsken til barn som går, eller har gått i Kløverhagen Familiebarnehage 1og2, så fremst de passer til eksisterende barnegruppe.
 4. De som har valgt Kløverhagen på 1. eller 2. plass
 5. Trekking

 

Oppsigelse må skje skriftlig til eier og på IST.

Det er to måneders oppsigelsestid fra den 1. i måneden

Sies det opp etter denne dato, skal det betales for denne måneden og de to neste, altså 3 måneder fordi man sier opp etter den første. Sies plassen opp etter 1.april må det betales ut barnehageåret dvs. t.o.m. juni. Dersom familiebarnehagen opphører/stenger, gjelder samme oppsigelsestiden på 2 måneder, fra eier til foreldre. Oppsigelse i juli måned gjelder ikke. Oppsigelsen må gjøres via IST.

Foreldrebetaling løper i to måneder uavhengig av om plassen benyttes av barnet

 

Disse regler og vedtekter er gjeldene fra 1. januar 2021.

Vi aksepterer herved avtalen og er kjent med og vil rette oss etter barnehagens vedtekter og eiers beslutninger.

 

 

_______________________ den _____________________________

 

_________________________           ______________________________

           Mor                                                             Far

 

Daglig leder/eier